เชิญชวนร่วมงานประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 7

โดย วัชรา บุญสวัสดิ์

Post : 18/09/2553 14:11      Last Update: 24/12/2553 16:05
 
     

Slide1.JPG

 

ในปีนี้ เครือข่ายคลินิคโรคหืดร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดงานประจำปี   เครือข่ายคลินิคโรคหืดอย่างง่าย ขึ้น ด้วยวัตถประสงค์จะเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆให้กับสมาชิกและเป็นการนำเสนอผลงานของสมาชิกเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้การรักษาโรคหืดในประเทศไทยได้คุณภาพมากขึ้น และยังมีการประกวดผลงานที่สมาชิกได้นำมาแสดง เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่มีความตั้งใจดีในการดูแลผู้ป่วยให้ได้คุณภาพ เพื่อจะได้มีกำลังใจทำดีต่อไปเรื่อยๆ

หัวข้อในการประกวด EACC Excellenc Award 2010 คือ

Easy Asthma Clinic lead to imporve Quality of asthma Management

โดยมีรายละเอียดของผลงานที่จะส่งเข้าประกวดดังต่อไปนี้

ผลงานที่นำเข้าประกวดเป็นการนำเสนอผลงานเชิงคุณภาพของ Easy Asthma Clinic ในการยกระดับคุณภาพการดูแลรักษาผู้ปวยโรคหืดให้ได้ตามเป้าหมายของแนวปฏิบัติบริการสาธารณสุขการดูแลผู้ป่วยโรคหืด ความยาวของผลงานประกวดไม่เกิน 15 slides บันทึกลงแผ่น CD หรือเป็น VCD ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยนำเสนอใน 3 มุมมอง คื่อ

  1. มุมมองของแพทย์  และบุคคลากรทางการแพทย์ผู้ให้การรักษา
  2. มุมมองของผู้ป่วยโรคหืด
  3. มุมมองของผู้บริหารโรงพยาบาล

และอาจนำเสนอข้อเสนอแนะที่ต้องการให้หน่วยงานกลางของรัฐสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการรักษาโรคหืดให้ดียิ่งขึ้น

การประกวดแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

  1. โรงพยาบาลที่เริ่มทำ Easy asthma Clinic มาแล้วมากกว่า1 ปี
  2. โรงพยาบาลที่เริ่มทำ Easy Asthma Clinic น้อยกว่า 1 ปี

โดยขอให้ท่านส่งผลงานมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่  29 ตุลาคม 2553 
และ
กรุณาโทรแจ้งที่ คุณปิยมาศ ปิยะนราธร 02-659-3088 เมื่อได้ดำเนินการจัดส่งผลงาน
 
ที่อยู่ในการส่งผลงาน
Easy Asthma Clinic
ตู้ปณ.955 ป.ณ.บางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

สิทธิพิเศษ สำหรับโรงพยาบาลที่ส่งผลงานเข้าประกวด

  1. เสื้อ T-Shirt สำหรับทีมงาน โรงพยาบาลละ 5 ตัว
  2. ใบประกาศเกียรติคุณ
  3. สิทธิ์การได้ที่นั่งแน่นอนสำหรับการเข้าร่วมประชุมประจำปีในครั้งนี้

ก็ขอเชิญชวนสมาชิก ส่งผลงานกันมาเยอะเยอะนะครับ

เนื่องจากสถานที่จัดคือโรงเแรมเอเชียสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้เพียง 500 คน เราจึงจะจำกัดผู้เข้าร่วมประชุมเพียง 500 ท่าน โรงพยาบาล ละ 3 ท่าน โดยใครลงทะเบียนก่อนได้ก่อน แต่เราจะให้สิทธิพิเศษ แก่โรงพยาบาลที่ส่งผลงานประกวดก่อน และอาจจะเข้าร่วมประชุมได้ 5 ท่าน

กำหนดการการประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 7 เครือข่ายคลินิคโรคหืดแบบง่าย

 

วันที่พุธ 15 ธันวาคม 2553 

 

 

 

08:00 -08:30 น.              ลงทะเบียน และติดโปสเตอร์ สำหรับโรงพยาบาลที่ส่งผลงานประกวด

 

08:30 -08:45 น.              พิธีเปิด

 

                                         

 

08:45 -09:30 น.              โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหืด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

09:30-10:00 น.               What’s new in asthma management?

 

รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

10:00-10:30 น.               Pediatric Asthma Management in EAC

 

                                        รศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

10:30-10:45 น.               รับประทานอาหารว่าง

 

10:45 -12:00 น.              Open forum for Q&A

 

                                       รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                       Moderator

 

 

 

                                        ศ.พญ.สุมาลี เกียรติบุญศรี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี                                    Speaker

 

                                        รศ.พญ.ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี                              Speaker

 

                                       รศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                Speaker

 

12:00 - 13:00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 - 13:30 น.             เยี่ยมชมผลงาน และ ลงคะแนนการประกวด “Peer Recognition Award”

 

13:30 - 14:00น.             What are Key Success Factors to be effective Easy Asthma Clinic

 

14:00 - 16:15 น.             นำเสนอผลงาน EACC Excellence Award 2010

 

โดยโรงพยาบาล 6 แห่งที่ได้รับการคัดเลือกในรอบแรก

 

16:15 - 16:30 น.             รับประทานอาหารว่าง

 

16:30 -17:00 น.              ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด   EACC Excellence Award 2010 & Peer
                                        Recognition Award

 

17:00  น.                         พิธีปิด  โดย รศ.นพ.วัชรา  บุญสวัสดิ์ 

 

*******************************************************************************

 

 

 

 


สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาบทความ© วัชรา บุญสวัสดิ์

     
 
ความคิดเห็นที่ 1. โดย : สมร Email : [ samon033@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-09-27 10:31:52

ขอ file หนังสือเชิญประชุมด้วยค่ะ  จะได้โหลดเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานในการขออนุมัติเดินทาง
ไปราชการค่ะ  

ความคิดเห็นที่ 2. โดย : Email : [ nopahrada111@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-09-27 16:01:44

ขอ file หนังสือเชิญประชุมเช่นกันค่ะ  จะได้โหลดเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานในการขออนุมัติเดิน
ทางไปราชการค่ะ    
 
 


ความคิดเห็นที่ 3. โดย : อาราเร่จัง เมื่อเวลา :2010-09-27 21:01:47

ลงะเบียนกับใครขอส่งชื่อเลยได้มั๋ยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4. โดย : เมื่อเวลา :2010-10-02 07:56:49

ขอส่งผลงานเข้าประกวดEasy Asthma Clinic lead to imporve Quality of asthma 
Management และลงทะเบียนสำรองที่นั่งในการประชุมประจำปีครั้งที่ 7 เครือข่ายคลินิคโรค
หืด ค่ะ
ร.พ. ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 
น.ส. ปรางทราย  โยชูวา พยาบาลชำนาญการประจำคลีนิคโรคหอบหืด แผนก ER

 

ความคิดเห็นที่ 5. โดย : Email : [ panlita1@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-10-02 10:43:18

ขอ file หนังสือเชิญประชุมด้วยค่ะ  จะได้โหลดเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานในการขออนุมัติเดิน
ทางไปราชการค่ะ   
 

ความคิดเห็นที่ 6. โดย : เมื่อเวลา :2010-10-09 15:54:15

Email [ pk _sweetjung@hotmail.com ]ขอ file หนังสือเชิญประชุมเช่นกันค่ะ  จะได้โหลด
เพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานในการขออนุมัติเดิน
ทางไปราชการค่ะ    
 
 

 

ความคิดเห็นที่ 7. โดย : Email : [ yeelan_yok@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-10-12 10:25:14

มีเอกสารเชิญประชุมให้ดาวน์โหลดได้หรือยังคะ?
ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 8. โดย : ธันยาภัทร์ ทรงศิล Email : [ juibuff2005@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-10-13 10:00:29

โครงการและใบขออนุมัติจัดโครงการค่ะ

File : 1286938829-annual54.pdf

ความคิดเห็นที่ 9. โดย : ธันยาภัทร์ ทรงศิล Email : [ juibuff2005@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-10-13 10:01:09

กำหนดการ

File : 1286938869-Agenda_EACC Annual meeting 2010.doc

ความคิดเห็นที่ 10. โดย : ธันยาภัทร์ ทรงศิล Email : [ juibuff2005@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-10-13 10:01:45

หนังสือเชิญค่ะ

File : 1286938905-invitation letter54.pdf

ความคิดเห็นที่ 11. โดย : Email : [ somporn 26@yahoo.com ] เมื่อเวลา :2010-10-15 08:28:47

ขอส่งผลงานเข้าประกวดEasy Asthma Clinic lead to imporve Quality of asthma 
Management และลงทะเบียนสำรองที่นั่งในการประชุมประจำปีครั้งที่ 7 เครือข่ายคลินิคโรค
หืด ค่ะ    ทีมโรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก  4 ท่าน
            สมพร  มีมะโน  พยาบาลคลินิโรคหืด  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
            ชัชวาล  วงค์เพ็ญพักต์    นักกายภาพชำนาญการ
            ปิลันธนา  จันทร    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
            พัชลาพา  ล้วนโค  นักวิชาการสาธรณสุขชำนาญการ
            

ความคิดเห็นที่ 12. โดย : Email : [ vpr.phewon@gmail.com ] เมื่อเวลา :2010-10-22 11:51:18

ขอfileหนังสือเชิญประชุมด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 13. โดย : Email : [ Kalaya2009a@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-11-05 13:15:03

ขอสมัครลงทะเบียนประชุมด้วยค่ะ
โรงพยาบาลหนองใหญ่  อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
1.พ.ญ.แววดาว พิมลธเรศ
2.นางกัลยา  จันทร์จำรูญ
3.นางภัทรีญา  เลิศงามดี

ความคิดเห็นที่ 14. โดย : Email : [ winzawinwin@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-11-08 12:11:50

ขอ file หนังสือเชิญประชุม เพื่อนำไปประกอบการขออนุมัติเดินทางไปราชการค่ะ
และขอยกเลิกรายการสมัครที่419 เนื่องจากเข้าไปแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ แต่เป็นการเพิ่ม
รายการ  ขออภัยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 15. โดย : นฤมล Email : [ manbhagdee@thaimail.com ] เมื่อเวลา :2010-11-18 12:51:47

จะทราบได้อย่างไรคะว่า ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะได้รับการคัดเลือกหรือไม่  จะได้เตรียมตัว
ได้ถูกต้อง

ความคิดเห็นที่ 16. โดย : Email : [ sirilak19@hotmail.co.th ] เมื่อเวลา :2010-11-24 15:29:07

ยังสมัครเข้าร่วมได้อีกใหมคะ  ศิริลักษณ์ ภูนาสี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล
มหาสารคามตึกอายุรกรรม

ความคิดเห็นที่ 17. โดย : สุจินต์ เมื่อเวลา :2010-11-24 15:40:26

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คือใบตอบรับและใบสมัครฯ อยู่ที่ไหนคะ ต้องใช้แนบตอนเสนอผอ.ให้ครบ
ถ้วนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 18. โดย : Email : [ uma-19@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-11-24 15:48:16

ไม่ว่าทราบว่าการส่งผลงานเข้าประกวดแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อ เนื่องจากจะได้เตรียม
ตัวได้ถูกต้อง ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 19. โดย : เมื่อเวลา :2010-11-26 10:33:58

ใบที่จะส่งให้ผอ.เพื่อขออนุญาต อยู่ในความคิดเห็นที่ 8  9   และ 10 ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 20. โดย : Email : [ erbangplee@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-11-29 16:38:14

รพ.บางพลีขอสมัครเพิ่มอีก 3 คนค่ะ  คลินิกโรคหืดของเด็ก
1. นางณิฎญา    จันทบาล
2. น.ส.สุวัฒนา   อู่ขลิบ
3.น.ส.ณัฐวี         ปานมาก

ความคิดเห็นที่ 21. โดย : Email : [ saisupan_ae@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-12-08 17:27:33

โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคายขอร่วมการอบรมในครั้งนี้เตรียมaccredit เร็วนี้ค่ะอยากไป
มั๊กกกกกกกค่ะ..ขอร้องนะคะ
1.อัจฉรา  สายสุพรรณ์
2.นิลาวรรณ ทรายขาว

ความคิดเห็นที่ 22. โดย : Email : [ nut ] เมื่อเวลา :2010-12-09 15:03:51

คนสมัครเต็มหรือยังคะ อยากสมัครไป 3 คนค่ะ  มี 
1.พญ.ทัศยา  พรหมคุณ
2.นางนุชจรินทร์  บุญทัน
3.นายวีระชัย  ผ่านเมืองเชิญแสดงความเห็น

คำตอบ หรือ ข้อคิดเห็น
Verify text
dbregistry_eac
ตอบกระทู้ โดย คุณ
Email
แนบ File หรือ รูปภาพ

โปรดตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ และไม่มีช่องว่าง
 

ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ประพันธ์บทความหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
ผู้ประพันธ์บทความนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 
     
 
     
     
php